The library includes articles, thesis and reports about new economy both English and Turkish. This page is managed by Sümeyye Budak (budak@yed.org.tr), please contact with her for your opinions and suggestions.

English Articles

Crabtree, A. (2016). Enabling The New Economic Actor: Personal Data Regulation and the Digital Economy.
Goodwin, N. (2014). Prices and Work in the New Economy. Global Development And Environment Institute.
Landefeld, J. S., Fraumeni, B.M. (2001). Measuring the New Economy. Survey Of Current Business.
Kidder, Jeffrey L. (2014). Hollywood, Bike Messengers, and the New Economy.
Leong, N. (2001). New Economy, Old Biases
Nnajiofor, P. (2017). The New Sharing Economy: Creation of a New Serfdom?
Nordhaus, W. D. (2000). Technology, Economic Growth, and the New Economy. Yale University.
Priyadarshy, S., Halliburton. (2017). Digital Transformation Essential For E&P Industry to Thrive In New Economy.
Rolfe, H. (2017). Inequality, Social Mobility, and The New Economy: Introduction
Savaş, B. (2004). The New Economy Macroeconomics: The Late “Golden Age of Diminished Expectations”? Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1) 2004, 109-120.
Shen, Y., Shen, M., Chen, Q. (2016). Measurement of The New Economy in China: Big Data Approach
Samuelson, P., Varian, H. R. (2001). The New Economy and Information Technology Policy. University of California, Berkeley.
Thimmesch, Adam B. (2016). Transacting In Data: Tax, Privacy, And The New Economy

Turkish Articles

Akyazı, H., Kalça, A. Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi. 
Armağan, R. (2000). Yeni Ekonomi ve Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 5 (2), 139-153.
Aykın, H. (2002). Yeni Ekonomide Devletin Yönü: E-Devlet. Maliye Dergisi. 141, 3-20.
Ata, Y. A. (2009). Yeni Ekonomik Düzenin Kavramsal Çerçevesi ve Ekonomilere Sunduğu Fırsatlar: Adana Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 27–48.
Bayraç, H. N. (2003). Yeni Ekonominin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1).
Bayraktar, Y., Kaya, H. İ. (2016). Yeni Ekonomi ve Değişen Rekabet Anlayışı: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6 (1).
Barışık, S., Yirmibeşcik, O. (2006). Türkiye’de Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 39-62.
Cetiz, F. (2017). Geleceğin Ekonomisinin İnsan Kaynağı Nasıl Olmalıdır? Mimar ve Mühendis Dergisi. 62-64.
Dilek, S. (2016). Enformasyon ve Bilgiye Dayalı Yeni Ekonomi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 8791.
Göçer, İ. (2013). AR-GE Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi, 165.
Güner, B. (2014). Yeni Ekonomi ve Türkiye’de Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci. Üretim Ekonomisi Kongresi.
Gürdal, O. (2004). Bilgi Ekonomisi ve/veya Yeni Ekonominin Reddettikleri. Bilgi Dünyası, 5 (1), 48-73
Kara, T. Yeni Ekonomi Kavramı ve Basın İşletmeleri Üzerine Etkisi.
Karaaslan, A., Çelebioğlu, F. (2015). Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Bir Faktör Olarak Bilişim Teknolojileri: Gelişmiş Ülke Örnekleri ve Türkiye’nin Durumu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12.
Kevük, S. (2006). Bilgi Ekonomisi. Journal of Yasar University, 1 (4), 319-350
Koçak, O. (2010). Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57, 381405.
Ökten, Z. (2004). Yeni Ekonomi, Değişen Rekabet ve Yeni Devlet Biçimi Üzerinde Teorik Arayışlar Freiburg Okulu ve Üçüncü Yol. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2).
Öztürk, L., Başarcu, S. (2002). Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3.
Salvatore, D. (2005). G-7 Ülkelerinde Yeni Ekonomi ve Büyüme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 59-69.
Saatçioğlu, C. (2005). Yeni Ekonomi ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1).
Şahin, B. E., Ayhan, D. (2014). Yeni Ekonominin Makroekonomi Üzerindeki Etkileri. Üretim Ekonomisi Kongresi.
Şanlı, B. (2005). Küreselleşmenin İtici Gücü Yeni Ekonomi, Elektronik Ticaret ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 201218.
Taban, S., Şengür, M. (2014). Türkiye’de AR-GE ve Ekonomik Büyüme. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 355-376.
Uzgören, E., Kara, O. Yeni Ekonominin Üretim, Tüketim ve Piyasa Yapısı Çerçevesinde Olası Makro Ekonomik Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8.

Thesis

Aslan, Ö. (2004). Yeni Ekonomi, Makro Ekonomik Etkileri ve Türkiye.
Çağlar, M. (2009). Dünya ve Türkiye’de Yeni Ekonominin Etkileri ve Eleştirileri. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.
Çakmaklı, S. (2011). Dünya Ekonomisinde Bütünleşme ve Çok Uluslu Şirketler İlişkisinin Ekonomik Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi.
Çeviker, A. (2005). Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Türkiye.
Eser, Yahya L. (2010).Yeni Ekonominin Maliye Politikalarına Yansımaları.
Küçük, Mehmet E., Tonta, Y. (2005). Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler.
Mengülerek, İ. (2011). Yeni Ekonomi Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetiminde Yaşanan Dönüşümler. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi
Milani, C. (2009). Bilgi Ekonomisi Sürecinde Yapısal Dönüşüm Ve Yeni Büyüme Modelleri.
Öz, S. (2004). Yeni Ekonomi’de Yönetici-Çalışan Profili ve Yönetici-Çalışan İlişkilerine Teorik Bir Yaklaşım.
Savrul, M. (2014). Inovasyon ve Teknoloji Taşmalarına Dayalı Ekonomik Büyüme.
Yirmibeşçik, O. (2005). Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaretin Türkiye’deki Yansımaları.

Reports

Atkinson, R. D., Nager, A. B. (2014). The 2014 State New Economy Index: Benchmarking Economic Transformation in the States. The Information Technology And Innovation Foundation.
Atkinson, R. D., Stewart, L. A. (2012). The 2012 State New Economy Index: Benchmarking Economic Transformation in the States. The Information Technology and Innovation Foundation.
Brand Finance. (2017). Global 500: The Annual Report On The World’s Most Valuable Brands.
CDP. (2017). The Carbon Majors Database: CDP Carbon Majors Report.
Citi GPS. (2016). Technology At Work v2.0: The Future Is Not What It Used to Be.
Cornell University, INSEAD, The World Intellectual Property Organization. (2017). The Global Innovation Index.
Deloitte University Press. (2017). Global Human Capital Trends: Rewriting The Rules For The Digital Age.
Deloitte University Press. (2016). Global Human Capital Trends: The New Organization – Different By Design.
Deloitte. (2016). The Workplace of The Future: How Digital Technology and The Sharing Economy Are Changing The Swiss Workforce.
European Commission. (2011). The Future of Learning: Preparing for Change.
Eser, Y. (2012). Türkiye Değerler Atlası 
Habitat. (2017). Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırması.
HAYS.(2016). The Global Skills Landscape A Complex Puzzle.
Helliwell, J.F., Layard, R., Sachs, J.D. (2017). World Happiness Report.
Knowledge Works. (2015). The Future of Learning: Education in the Era of Partners in Code.
OECD. (2016). Employment Outlook.
OECD. (2016). Skills Matter: Further Results From The Survey Of Adult Skills.
OECD. (2015). PISA Result in Focus.
OECD. (2015). PISA Results: Excellence and Equity in Education.
OECD. (2015). PISA Results: Policies and Practices For Successful Schools.
OECD Skills Studies. (2016). Skills Matter: Further Results From The Survey Of Adult Skills.
Statista. (2017). Digital Economy Compass.
The New York Times. (2014). Innovation.
The World Justice Project. (2016). Rule of Law Index.
UNICEF Office Of Research. (2017). Building the Future: Children and the Sustainable Development Goals in Rich Countries.
World Bank Group. (2017). Enabling The Business Of Agriculture. 
World Economic Forum. (2017). Accelerating Workforce Reskilling for the Fourth Industrial Revolution: An Agenda for Leaders to Shape the Future of Education, Gender and Work
World Economic Forum. (2017). Global Energy Architecture Performance Index Report.
World Economic Forum. (2016). New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology
World Economic Forum. (2017). Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution: An Agenda for Leaders to Shape the Future of Education, Gender and Work
World Economic Forum. (2017). The Future of Electricity: New Technologies Transforming the Grid Edge.
World Economic Forum. (2016). The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution.
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016–2017.
World Economic Forum. (2016). The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy.
World Economic Forum. (2016). The Human Capital Report.
World Intellectual Property Organization. (2016). World Intellectual Property Indicators.
World Values Survey (2010-2014). Turkey 2011.